Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ry, ruotsiksi Helsingfors Befolkningsskyddsförening rf, ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

  1. Toimia väestönsuojelun yhteisönä.
  2. Edistää ja kehittää omatoimista varautumista, jolla vaikutetaan yksityisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen valmiuksiin toimia normaali- ja poikkeusoloissa.
  3. Edistää ja kehittää humanitaarista toimintaa, pelastuskoiratoimintaa sekä väestönsuojelua.
  4. Osallistua väestönsuojeluun sekä muuhun kotimaiseen ja kansainväliseen pelastuspalvelutoimintaan ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi.
  5. Edistää ja kehittää väestönsuojelun ja muun pelastuspalvelutoimminnan piirissä tapahtuvaa yhteistyötä.
  6. Vaalia osaltaan Helsingin väestönsuojelun perinteitä sekä ylläpitää ja kehittää Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen hallinnassa olevaa väestönsuojelumuseota.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, seminaareja, juhlia, näyttelyitä sekä muita samantapaisia väestönsuojeluaiheisia tilaisuuksia, harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää yleisöön kohdistuvaa valistustoimintaa järjestämällä jäsenilleen suunnattua julkaisutoimintaa sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, voi toimia muiden väestönsuojelu- ja pelastusalan yhteisöjen jäsenenä, voi toiminnallisesti jakautua jaostoihin, joiden toimintasäännöt vahvistaa yhdistyksen hallitus, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa tarvittaessa lausuntoja, toimii yhteistyössä muiden samoja päämääriä toteuttavien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa, välittää jäsenilleen väestönsuojelualan kirjallisuutta ja suojeluvälineitä sekä muuta vastaavaa materiaalia, sekä ryhtyy tarvittaessa muihin vastaaviin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa ja hallita irtainta omaisuutta sekä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys hankkii tarvittaessa toiminnalleen asianmukaisen luvan.

5 § Jäsenistö

Yhdistyksen jäseniä ovat: varsinaiset jäsenet, jollaiseksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista, yhteisöjäsenet, jollaiseksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai laitoksen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista, yritysjäsenet, jollaiseksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai laitoksen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista; kannatusjäsenet, jollaiseksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, ja kunniajäsenet, jollaiseksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista tai jolle yhdistys muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäsenmaksut

Jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa seuraavaksi kalenterivuodeksi varsinaisille jäsenille, yhteisöjäsenille, yritysjäsenille ja kannatusjäsenille erikseen. Lisäksi voidaan vahvistaa niille varsinaisille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle osallistuvansa pelastuskoiratoimintaan, eri jäsenmaksu kuin muille varsinaisille jäsenille. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta. Yritysjäsenten jäsenmaksu vahvistetaan siten, että jäsenmaksulle määrätään ala- ja ylärajat yritysjäsenen palveluksessa olevien henkilöiden lukumäärän mukaisesti. Kannatusjäsenten jäsenmaksu voidaan vahvistaa siten, että jäsenmaksulle määrätään vähimmäisalaraja.

7 § Eronneeksi katsominen

Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuluvana vuotena ja sitä edeltävänä vuotena ennen eronneeksi katsomispäätöksen tekemistä.

8 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 10 muuta jäsentä. Vuosittain hallituksen muista jäsenistä on 3-5 jäsentä erovuorossa. Tarvittaessa erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

9 § Hallituksen kokoontuminen ja päätöksenteko

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, mutta äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, jos näissä säännöissä ei toisin säädetä. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet, mutta äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa.

10 § Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on: edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia ja hoitaa sen asioita yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaisesti, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä panna täytäntöön niiden tekemät päätökset, valita kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen jäsenten keskuudesta varapuheenjohtaja, asettaa toimikaudekseen avukseen tarpeelliset toimielimet, hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, valita yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää heidän palkka- ja työehdoistaan, pitää jäsenluetteloa sekä päättää jäsenten hyväksymisestä ja eronneeksi katsomisesta, jos näissä säännöissä ei ole toisin säädetty, sekä huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain ja sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa ja syyskokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen kaikista äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa sen koolle kutsumista tarkoittavan pyynnön esittämisestä.

12 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Kutsut yhdistyksen kokouksiin postitetaan jokaiselle yhdistyksen jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 8 vuorokautta ennen kokousta.

13 § Jäsenten aloiteoikeus

Aloite tai muu asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella: varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni, jota ei voi valtakirjalla toiselle siirtää, yhteisöjäsenellä yksi (1) ääni, jota voi ilman valtakirjaa käyttää jäsenen yhdistyksen hallitukselle ilmoittama yhdyshenkilö tai tämän ollessa estynyt jäsenen valitsema muu edustaja valtakirjalla, yritysjäsenellä jokaista alkavaa palveluksessa olevaa kolmeasataa henkilöä kohden yksi (1) ääni, jota voi ilman valtakirjaa käyttää jäsenen yhdistyksen hallitukselle ilmoittama yhdyshenkilö tai tämän ollessa estynyt jäsenen valitsema muu edustaja valtakirjalla, siten, että kullakin yritysjäsenellä on enintään 10 ääntä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kevätkokouksessa on edellisen vuoden jäsenmaksun maksaminen ja syyskokouksessa kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaminen. Sama henkilö saa edustaa samassa kokouksessa vain yhtä yhteisöjäsentä tai yritysjäsentä.

15 § Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jos ei laissa tai näissä säännöissä toisin ole säädetty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, mutta äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet, mutta äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa. Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, jos sitä pyydetään.

16 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen, kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen, hallituksen toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä tilintarkastajan kertomus, edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen, päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta, muut kokouskutsussa mainitut asiat, merkitään tiedoksi huomionosoitukset ja ilmoitusasiat, sekä kokouksen päättäminen.

17 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen, kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan hyväksyminen, seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta päättäminen, päätetään puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista, jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen, seuraavan vuoden talousarviosta päättäminen, hallituksen puheenjohtajan valitseminen joka toinen vuosi seuraavaksi kahden kalenterivuoden toimikaudeksi, päättäminen näiden sääntöjen 8 §:n asettamissa rajoissa hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä, hallituksen muiden jäsenten valitseminen 3-5 erovuoroisen tilalle seuraavaksi kahden kalenterivuoden toimikaudeksi, yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valitseminen yhdistyksen seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan, muut kokouskutsussa mainitut asiat, merkitään tiedoksi huomionosoitukset ja ilmoitusasiat, sekä kokouksen päättäminen.

18 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko yhdessä tai jompikumpi hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

19 § Tilikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

20 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jolloin sääntöjen muutosesityksen tai yhdistyksen purkamisesityksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö läsnäolevista ja äänestykseen osallistuvista yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä. Jos yhdistys purkautuu, sen jäljellä olevat varat annetaan käytettäväksi väestönsuojelutarkoituksiin yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.